ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. CO ZDE NALEZNETE A KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zde naleznete informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, které my, JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 („JIC“) o vás, jakožto o subjektu údajů, zpracováváme. Subjektem údajů jste v případě, že činnosti zpracování vymezené níže provádíte svým jménem a na svou odpovědnost, ale také pokud tak činíte v zastoupení právnické osoby, která se například registruje na některou naši akci nebo do některého z programů našeho sdružení.
Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, za jakými účely naše sdružení zpracovává vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme naše právo vaše údaje zpracovávat a po jakou dobu je budeme zpracovávat.
Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká vám náleží ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči nám můžete uplatnit.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Osobními údaji jsou informace, které o vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.
Můžeme o vás zpracovávat různé kategorie osobních údajů za různými účely.
Jde konkrétně o tyto kategorie:

• identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ);
• kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
• adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);
• identifikační údaje společnosti (např. firma, IČO);
• identifikační údaje vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
• údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
• údaje o pracovní pozici (např. zda je subjekt údajů zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);
• údaje o studiu (škola, na které studujete);
• informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, odměnu);
• historie navštívených akcí (např. název, datum akce);
• informace o projektu (název projektu, popis projektu);
• informace o podnikání (např. předmět podnikání, okruh zákazníků, podnikatelský záměr);
• informace sdělené vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem přihlášky nebo vzájemné komunikace).
• informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v různém rozsahu a za různými účely. Níže se dozvíte, o jaké účely jde. Hlavním cílem zpracování vašich údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby.

A. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU WEBU

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K fungování webových stránek Identifikační údaje vašeho zařízení
Informace o vašem chování na webu
Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek Dle technických okolností (více v Informacích o cookies)
K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky Identifikační údaje vašeho zařízení
Informace o vašem chování na webu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu
K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům Identifikační údaje vašeho zařízení
Informace o vašem chování na webu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu

Snažíme se být co nejlepší. Z toho důvodu se snažíme, aby také náš web a dojem, který na vás zanechá, byli co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies, technologie jim obdobné a informace z toho vyplývající. Pomocí cookies pak zlepšujeme, jak web vypadá a jak funguje.
Cookies můžeme použít i na to, abychom vám zobrazili reklamu dělanou vám na míru.

B. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S REGISTRACÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU NA WEBU JIC.CZ NEBO WEBU LEARNING.JIC.CZ.

Pokud si zaregistrujete uživatelský profil na našem webu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně komunikace s uživateli a možnosti registrace na jednotlivé akce Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Identifikační údaje společnosti
Historie navštívených akcí
Údaje o studiu
Nezbytnost pro splnění smlouvy Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení
Zasílání novinek týkajících se činnosti JIC Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Prostřednictvím vašeho uživatelského profilu se můžete přihlašovat na naše akce nebo využívat naše lekce e-learningu. Proto, abychom vám mohli vytvoření profilu umožnit, potřebujeme některé vaše osobní údaje, díky kterým máte přístup jak k jednotlivým registracím, tak i k již proběhnutým akcím apod.
Veškeré takové údaje nám sdělujete dobrovolně, bez jejich poskytnutí vás ale nejsme schopni zaregistrovat a umožnit vám se hlásit na naše akce nebo vyžívat náš e-learning.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. Jednoduše stačí se odhlásit z odběru daných obchodních sdělení (např. kliknutím na odkaz v newsletteru).

C. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S REGISTRACÍ NA AKCE NA WEBU JIC.CZ

Pokud si zaregistrujete na některou z našich akcí prostřednictvím našeho webu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Registrace na akci, včetně komunikace s účastníky s cílem hodnocení akce Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Údaje o pracovní pozici
Identifikační údaje společnosti
Informace o podnikání
Informace o smlouvě a plnění oběma stranami
Nezbytnost pro splnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.
Provedení platby Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
Tvorba prezenční listiny Identifikační údaje
Identifikační údaje společnosti
Oprávněný zájem spočívající v našem právu evidovat faktickou účast na akci Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení
Oslovení s nabídkou obdobného školení či jiných nabídek v souvislosti s touto registrací na akci Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Údaje o pracovní pozici
Identifikační údaje společnosti
Informace o podnikání
Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po dobu účasti na e-learningu, ne déle než 3 roky po jejím skončení
Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví, daňového a spotřebitelského práva Identifikační údaje
Adresní údaje
Informace o smlouvě a plnění oběma stranami
Nezbytnost pro splnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:
Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Abyste se mohli registrovat a účastnit našich akcí, potřebujeme k tomu výše uvedeným způsobem zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně proto, ale bez nich nejsme schopni vás nahlásit na konkrétní akci. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy. Dále potřebujeme váš podpis na prezenční listině proto, abychom mohli ověřit vaši účast na akci. Proti zpracování vašich údajů pro účely tvorby prezenční listiny můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

D. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S E-LEARNINGEM NA WEBU LEARNING.JIC.CZ

Pokud využíváte naše e-learningové lekce prostřednictvím našeho webu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Vyhodnocování vašich odpovědí v testech v rámci lekcí e-learningu Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Údaje o studiu
Informace o smlouvě a plnění oběma stranami
Nezbytnost pro splnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.
Vytvoření certifikátu o absolvování e-learningu Identifikační údaje
Adresní údaje
Provedení platby Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
Oslovení s nabídkou obdobné lekce v rámci e-learningu Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Údaje o studiu
zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení, příp.
Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví, daňového a spotřebitelského práva Identifikační údaje
Adresní údaje
Informace o smlouvě a plnění oběma stranami
Nezbytnost pro splnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:
Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Abyste se mohli zapojit do našeho e-learningu a my vám mohli poskytnout vyhodnocení vašich výsledků, potřebujeme k tomu výše uvedeným způsobem zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně proto, ale bez nich nejsme schopni vám vyhodnotit vaše výsledky v testech ověřujících znalosti nabyté na e-learningových lekcích. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

E. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S ODBĚREM NEWSLETTERU NA WEBU JIC.CZ NEBO WEBU LEARNING.JIC.CZ

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.jic.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a novinky ze světa JIC. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Zasílání novinek týkajících se činnosti JIC Kontaktní údaje Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme naše novinky a nabídky zasílat.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. Jednoduše stačí se odhlásit z odběru daných obchodních sdělení (např. kliknutím na odkaz v newsletteru).

F. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S KONTAKTOVÁNÍM NAŠEHO SDRUŽENÍ

Na základě kontaktních informací dostupných na webových stránkách www.jic.cz můžete kontaktovat naše sdružení. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace sdělené vámi
Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace

Osobní údaje v souvislosti s dotazy nám poskytujete zcela dobrovolně, ať už v kontaktním formuláři nebo v e-mailu či telefonátu. Bez jejich poskytnutí vám ale nemusíme být schopni na vše odpovědět. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

G. ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S PŘIHLÁŠENÍM SE DO NĚKTERÉHO Z NAŠICH PROGRAMŮ

V případě, že vyplňujete přihlášku a jste samostatným podnikatelem, nebo zástupcem právnické osoby usilující o účast v některém z našich programů, jste subjektem osobních údajů, a proto zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
Provedení registrace a vyhodnocení podmínek ke vstupu do programu včetně související komunikace Identifikační údaje
Adresní údaje
Kontaktní údaje
Informace o podnikání (jen FO podnikatel)
Informace o projektu (jen FO podnikatel)
Informace sdělené Vámi
Nezbytnost pro splnění smlouvy Do okamžiku výběru do programu

Proto, abychom mohli vyhodnotit, zda vy nebo právnická osoba, kterou zastupujete, splňujete podmínky pro vstup do Programu, a poskytnout vám poradenství v oblasti rozvoje vašeho podnikání nebo podnikání vámi zastoupené právnické osoby, potřebujeme zpracovávat vaše výše uvedené osobní údaje.
Pokud jste samostatný podnikatel (fyzická osoba), zpracováváme vaše osobní údaje v širším rozsahu než pokud vyplňujete přihlášku pouze jako zástupce právnické osoby. Tyto údaje jsou v tabulce výše odlišeny slovním spojením „jen FO podnikatel“.

4. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ NA AKCÍCH

Chceme, abyste věděli, že vaši ochranu bereme naprosto vážně. Proto vás informujeme, že na některých akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používáme pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádíme konkrétní jména ani vás nijak neidentifikujeme, a tedy nezpracováváme vaše osobní údaje.
Tím, že na naši akci přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou pro využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely.
Nemusíte se však bát, že by vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.

5. KOMU MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní příjemci mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Naše internetové stránky a chod informačních systémů nám servisují poskytovatelé v postavení zpracovatelů.
Osoby poskytující marketingové a grafické služby S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici, kteří pak mohou mít přístup k vašim osobním údajům potřebným k zaslání newsletteru.
Externí redaktoři S prezentací našeho sdružení nám pomáhají také externí redaktoři, kteří s námi připravují rozhovory a reportáže, kteří se tak mohou v nezbytné míře dostat do kontaktu s vašimi údaji.
Lektoři Proto, aby mohly být realizovány Námi pořádané kurzy, potřebujeme lektory, kteří se tak mohou v nezbytné míře dostat do kontaktu s vašimi údaji.
Osoby zajišťující online dotazníky K získávání relevantních informací využíváme poskytovatele služeb online dotazníků, kteří se tak mohou v nezbytné míře dostat do kontaktu s vašimi údaji.
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naše sdružení. Pak jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění našich smluvních a zákonných povinností.
Právní a daňoví poradci Občas můžeme využít naše právní a daňové poradce. Tito jsou ale vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, jsou zpravidla našimi zpracovateli. Uzavřeli jsme s nimi proto smlouvu a zajistili, že vaše osobní údaje ochrání. Pokud chcete vědět, kdo konkrétně má k vašim osobním údajům přístup, ozvěte se nám.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva. Tato práva můžete uplatnit u JIC jakýmkoliv způsobem, jaký vám bude vyhovovat. Vždy ale musí být možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.
Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail jic@jic.cz.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, jednoduše třeba e-mailem zaslaným na jic@jic.cz.
Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopie vašich osobních údajů vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že jsou o vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.
Své údaje si částečně můžete doplnit či změnit sami, a to v sekci Moje Konto. Změnu či výmaz vašich osobních údajů nad rámec možností sekce Moje Konto provedeme na vaši žádost individuálním způsobem.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo také na výmaz vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

• vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
• vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
• odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
• vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu JIC, a JIC nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
• existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
• jsou zpracovávány osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste JIC poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě vaší žádosti předány jinému správci dle vašeho určení.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:

• zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
• vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
• vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem JIC převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu JIC vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů za daným účelem správce přestane.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.